Verkoopsvoorwaarden

DEEL I. Algemene verkoopsvoorwaarden
Artikel 1 Algemeen

§ 1. Deze algemene voorwaarden zijn van kracht tussen Bo Decorations BV met maatschappelijke zetel gevestigd te Hoogstraat 62a, 9290 Berlare en met ondernemingsnummer 0451.606.363 (hierna: “Bo & Co”) en elke individuele gebruiker van de website die een bestelling plaatst via de webshop (hierna: “Koper”).
§ 2. Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van deze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden uitgaande van de Koper.

Artikel 2 Voorwerp van de verkoopovereenkomst

§ 1. De verkoopovereenkomst kan uitsluitend betrekking hebben op de goederen die worden aangeboden op de webshop van Bo & Co (hierna: ”Webshop”) op de datum van plaatsing van de bestelling.
§ 2. Bo & Co verbindt er zich toe alle mogelijke inspanningen te leveren om de goederen op juiste, duidelijke en volledige wijze te beschrijven en voor te stellen. Bo & Co garandeert evenwel niet de juistheid, de duidelijkheid of de volledigheid van de voorstelling van de op de Webshop aangeboden goederen. Bo & Co is op generlei wijze aansprakelijk voor onjuistheden, onduidelijkheden en / of onvolledigheden in de voorstelling van de goederen op de Webshop, alsook voor eventuele schade die daaruit voor de Koper of voor derden zou voortvloeien.

Artikel 3 Prijs, belasting en verpakkings- en verzendingskosten

§ 1. De prijzen op de Webshop zijn aangegeven in EURO (€), inclusief belasting over de toegevoegde
waarde (btw), maar exclusief verpakkings- en verzendingskosten. De verpakkings- en verzendingskosten worden, vooraleer de bestelling wordt geplaatst, op basis van gewicht, hoeveelheid en bestemming, automatisch verrekend en toegevoegd aan de productprijs tijdens de gefaseerde online bestelprocedure, en vallen uitsluitend ten laste van de Koper.
§ 2. De op de verkoopovereenkomst toepasselijke prijs is de prijs die van kracht is op het moment van de geregistreerde bestelling en zoals die op dat ogenblik op de Website en de Webshop is aangegeven.
§ 3. De eventuele kosten, belastingen, douane- en invoerrechten alsmede de vormvereisten die verbonden zijn aan leveringen buiten België vallen volledig ten laste van de Koper. Bo & Co is op generlei wijze aansprakelijk voor de gevolgen van de niet-naleving van bepaalde betalings-, belastings- en / of aangifteverplichtingen die verbonden zijn aan leveringen buiten België.
§ 4. Het ontstaan en de uitvoering van de verbintenissen van Partijen worden rechtens geacht te geschieden op de maatschappelijke zetel van Bo & Co. Derhalve is ook de verplichting tot betaling van de verkoopprijs door de Koper een voor de Koper draagbare verbintenis (“draagschuld”), die derhalve wordt geacht te zijn ontstaan en moet worden uitgevoerd op de maatschappelijke zetel van Bo & Co.

Artikel 4 Totstandkoming van de verkoopovereenkomst

§ 1. Het gefaseerde online verkoopproces van de Webshop moet volledig worden doorlopen vooraleer de bestelling kan geplaatst worden. De verkoopovereenkomst komt daadwerkelijk tot stand op het ogenblik van het verstrijken van de bedenk- en verzakingstermijn zoals bepaald in de artikels 1 en 14 van deze algemene voorwaarden.
§ 2. Het tijdstip voor de bevestiging van de bestelling door de Koper wordt vastgesteld op basis van het software programma met tijdsregistratiesysteem van de server van Bo & Co. De bestelling en de bevestigingsmail worden alleszins geacht te zijn ontvangen op het ogenblik dat zij toegankelijk zijn voor de geadresseerde.
§ 3. Bo & Co verbindt er zich toe zo spoedig mogelijk een elektronische bevestigingsmail met ontvangstbewijs van de bestelling te verzenden aan de Koper. Deze bevestigingsmail met ontvangstbewijs van de bestelling bevat een samenvatting van de bestelling en een link naar deze algemene voorwaarden.

Artikel 5 Betaling

§ 1. De betaling van de prijs dient te geschieden op het ogenblik van de bestelling, en dus voorafgaandelijk aan de levering, via bankoverschrijving of via de elektronische betalingsmogelijkheden zoals aangeboden op de Webshop.
§ 2. In geval de Koper opteert voor betaling via bankoverschrijving, is het door de Koper verschuldigde bedrag betaalbaar binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen na het plaatsen van de bestelling. De bestelling wordt hoe dan ook pas verzonden vanaf het ogenblik dat Bo & Co de betaling heeft ontvangen op haar zichtrekening.
§ 3.Indien de Koper in gebreke blijft binnen voormelde termijn van zeven (7) kalenderdagen de verschuldigde prijs integraal te voldoen, vervalt de verkoopovereenkomst. Het eventuele betaalde bedrag wordt zo snel mogelijk teruggestort door Bo & Co aan de Verkoper.
§ 4. Bo & Co heeft alle mogelijke inspanningen geleverd om de beveiliging en confidentialiteit van de online betaling te optimaliseren, doch is op generlei wijze aansprakelijk voor eventuele diefstal, verlies aan gegevens of elke andere schade die de Koper of een derde zou lijden ten gevolge van de online betaling.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

§ 1. Tot op het ogenblik van integrale betaling door de Koper, blijven de aan de Koper geleverde goederen alleszins eigendom van Bo & Co.

Artikel 7 Transport en levering

§ 1. Bij de levering van de aangekochte goederen wordt een overzicht van de bestelling meegestuurd.
§ 2. Op het ogenblik van totstandkoming van de verkoopovereenkomst, zoals bepaald in artikel 8 van deze algemene voorwaarden gaat het risico op de aangekochte goederen over op de Koper.
§ 3. Bo & Co bepaalt soeverein welke vervoersonderneming de door de Koper aangekochte goederen zal leveren.
§ 4. De Koper is ertoe gehouden de staat van de geleverde goederen na te kijken wanneer deze worden overhandigd door de vervoersonderneming. Wanneer de verpakking van de geleverde goederen zou geopend en / of beschadigd zijn, is de Koper ertoe gehouden zulks op het ogenblik van de in ontvangstneming te melden aan de vervoersonderneming en zulks te vermelden op de verzendnota.
§ 5. Bo & Co is ertoe gehouden de bestelling uit te voeren en aldus de bestelde goederen te leveren binnen een termijn van dertig (30) dagen te rekenen vanaf de dag volgend op die waarop de Koper zijn bestelling bij Bo & Co heeft geplaatst, tenzij specifiek anders gemeld en afgesproken met de Koper.
§ 6. Bo & Co is op generlei wijze aansprakelijk voor eventuele vertragingen in de levering alsook voor de gevolgen daarvan die te wijten zouden zijn aan een fout van de vervoersonderneming of aan een fout van de toeleveranciers en fabrikanten.

Artikel 8 Garantie, diensten na verkoop en klachten

§ 1. Onverminderd artikel 11, § 4 van deze algemene voorwaarden, is de Koper ertoe gehouden Bo & Co te verwittigen wanneer de goederen gebreken vertonen via info@bo-decorations.be en voorzien van de nodige beschrijving en foto’s van de gebreken, en zulks binnen de 5 kalenderdagen volgend op de levering bij de Koper. Bo & Co verbindt er zich toe binnen redelijke termijn de gebreken te verhelpen conform de verplichtingen die haar krachtens de van toepassing zijnde Belgische wetgeving worden opgelegd.
§ 2. De Koper kan zijn klachten eveneens richten aan de maatschappelijke zetel van Bo & Co, te Hoogstraat 62a, 9290 Berlare.

Artikel 9 Beschikbaarheid van de goederen en voorraad

§ 1. De goederen worden door Bo & Co slechts aangeboden op de Webshop zolang de voorraad strekt.
§ 2. Indien na het afsluiten van de bestelling zou blijken dat de door de Koper aangekochte goederen niet langer in voorraad zijn, verbindt Bo & Co zich er toe binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen de Koper hiervan in kennis te stellen en een creditnota uit te sturen aan de Koper, waarmee de bestelling wordt geannuleerd. De Koper verbindt er zich toe zijn rekeningnummer na voormelde kennisgeving onverwijld aan Bo & Co over te maken, zodat Bo & Co de door de Koper in voorkomend geval betaalde gelden binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen na bericht vanwege de Koper aan de Koper kan terugstorten. Bo & Co kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld indien de Koper zou nalaten het rekeningnummer zoals voormeld aan Bo & Co over te maken.
§ 3. De Koper doet onherroepelijk afstand van elke recht en elke aanspraak op schadevergoeding die zou voortvloeien uit de ontbinding van de verkoopovereenkomst ten gevolge van de uitputting van de voorraad.

Artikel 10 Bedenktijd en verzakingsrecht: voorwaarden en gevolgen

§ 1. De Koper heeft het recht aan Bo & Co mee te delen dat hij afziet van de bestelling en de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien (14) kalenderwerkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen.
§ 2. De Koper heeft derhalve veertien (14) kalenderdagen bedenktijd om aan de bestelling bij eenvoudige verklaring (per e-mail met vermelding van zijn rekeningnummer aan info@bo-decorations.be) te verzaken. De veertien (14) kalenderdagen bedenktijd neemt een aanvang op de datum van levering van de goederen bij de Koper.
§ 3. Indien de Koper het verzakingsrecht zoals bepaald in deze algemene voorwaarden uitoefent, is hij ertoe gehouden de geleverde goederen binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen terug te zenden aan het hierna volgende adres, in perfecte en weder-verkoopbare staat, in de originele verpakking en vergezeld van de originele etiketten en labels :

Bo & Co
Hoogstraat 62a
9290 Berlare

§ 4. Bij uitoefening van het verzakingsrecht door de Koper zijn Partijen ertoe gehouden om alle ontvangen artikelen en betalingen terug te geven aan de andere Partij. Bo & Co verbindt er zich toe de door de Koper betaalde bedragen binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen na het verzakingsbericht vanwege de Koper aan de Koper terug te storten. Bo & Co kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld indien de Koper zou nalaten het rekeningnummer zoals voormeld aan Bo & Co over te maken. Bo & Co is er in voorkomend geval enkel toe gehouden de prijs van de aangekochte goederen terug te betalen, met uitsluiting van de verzendingskosten.
§ 5. Het terugzenden van de goederen gebeurt op kosten en risico van de Koper.
§ 6. Tijdens de verzakingsperiode van veertien (14) kalenderdagen is de Koper uitsluitend gerechtigd de geleverde goederen ter controle te gebruiken, zoals gebruikelijk bij het passen van kleding en / of accessoires in een winkel. Voor het geval de goederen tijdens de verzakingsperiode uitvoeriger worden gebruikt dan voor de controle ervan noodzakelijk is en voor zover de kwaliteit van de goederen daardoor wordt geschaad, is Bo & Co gerechtigd hiervoor schadevergoeding te vorderen van de Koper.

Artikel 11 Schadebeding

§ 1. Bij niet voldoening door een Partij van haar betalingsverplichtingen binnen de gestelde termijnen is de in gebreke blijvende Partij bovendien aan de andere gerechtigde Partij bovenop het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan tien (10) % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 50,-.

Artikel 12 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

§ 1. Bo & Co verbindt er zich toe de persoonsgegevens van de Klant te eerbiedigen, zoals bepaald in haar privacybeleid uiteengezet in de gebruikvoorwaarden van de website (zie deel II).

Artikel 13 Aansprakelijkheid

§ 1. Eventuele storingen van, onderbrekingen van of fouten op de website en de webshop doen noch in hoofde van de Gebruiker, noch in hoofde van derden enig recht op schadevergoeding ontstaan. Zo is Bo & Co niet aansprakelijk voor eventuele overdracht van virussen of malware via de website of de webshop.

Artikel 14 Overmacht

§ 1. In geval van overmacht in haren hoofde is Bo & Co bevrijd van om het even welke verbintenis zonder dat de Koper aanspraak kan maken op schadevergoeding.
§ 2. Onder overmacht in de zin van deze bepaling worden alle omstandigheden begrepen die niet te wijten zijn aan een fout in hoofde van Bo & Co en die de uitvoering van haar verbintenissen onmogelijk maken, bemoeilijken, vertragen of kostelijker maken, zoals onder meer doch niet uitsluitend brand, machinebreuk, ongevallen, stakingen of lock-outs, uitzonderlijke verkeershinder zoals storm, sneeuw en overstromingen, import- of exportbeperkingen, verhogingen van belastingen, taksen, retributies, heffingen, accijnzen en douanerechten of andere maatregelen van de overheid, wisselkoersfluctuatie, inflatie, epidemie, oproer of oorlog, gewapende overval fouten van, vertragingen bij, prijsverhoringen door of overmacht bij leveranciers van goederen of diensten. Het ontoerekenbaar en onvermijdbaar karakter van voormelde omstandigheden wordt steeds geacht verworven te zijn.
§ 3. Bo & Co verbindt er zich toe alle redelijke inspanningen te verrichten om de gevolgen van een overmacht situatie te vermijden.
§ 4. Voor het geval de omstandigheden van overmacht of de gevolgen ervan langer dan drie (3) maanden blijven aanslepen en behoudens andere specifieke afspraken met de Koper, neemt de via de Webshop afgesloten bestelling van rechtswege en zonder kennisgeving een einde. In voorkomend geval verbindt Bo & Co zich ertoe eventueel ontvangen gelden vanwege de Koper zo spoedig mogelijk aan de Koper terug te storten.

Artikel 15 Aanpassing van de Webshop

§ 1. Bo & Co heeft het recht de Webshop en al zijn bestanddelen op elk ogenblik, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Artikel 16 Varia

§ 1. De nietigheid, ongeldigheid, niet-afdwingbaarheid en/of onuitvoerbaarheid van één der clausules van deze algemene voorwaarden tast de wettigheid, geldigheid, afdwingbaarheid en/of uitvoerbaarheid van de rest van deze algemene voorwaarden en van de via de Webshop afgesloten verkoopovereenkomst niet aan.
§ 2. Het gebruik van de Webshop alsook de relatie die door het gebruik tot stand komt tussen Bo & Co en de Koper en tussen Bo & Co en derden, inclusief de geplaatste bestelling of de afgesloten verkoopovereenkomst, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
§ 3. Eventuele geschillen omtrent het gebruik van de Webshop alsook omtrent het bestaan, de uitvoering en/of de interpretatie van deze algemene voorwaarden en de via de Webshop geplaatste bestelling en afgesloten overeenkomst behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van BRUSSEL, doch kunnen naar keuze van Bo & Co ook voor de rechtbank van de woonplaats van de Koper worden gebracht.

DEEL II. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

  1. Algemeen

§ 1. De website is gecreëerd door en wordt beheerd door Bo Decorations met maatschappelijke zetel gevestigd te Hoogstraat 62a, 9290 Berlare en met ondernemingsnummer 0451.606.363.
§ 2. Eenieder mag de website gebruiken en wordt door het gebruik van de website, hetzij rechtstreeks na het ingeven van de domeinnaam “bo-decorations.be” in het URL-veld, hetzij onrechtstreeks na doorverwijzing via een hyperlink op een website van derden, geacht deze gebruiksvoorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden en na te leven.
§ 3. Bo & Co heeft het recht deze gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik en naar eigen goeddunken te wijzigen. Zij behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande of afzonderlijke kennisgeving te wijzigen. De gebruiker verbindt er zich toe deze gebruiksvoorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen.

  1. Intellectuele eigendomsrechten

§ 1. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de website, met inbegrip van de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de namen, de tekens, de logo’s, de software alsook het geheel van eventuele andere elementen begrepen in de website, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Bo & Co, haar leveranciers of partners.
§ 2. In het bijzonder is elke reproductie en elke publieke mededeling van de website, met inbegrip van de in paragraaf 1 vermelde elementen, verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van Bo & Co.
§ 3. In het bijzonder zijn de namen, de tekens en de logo’s op en de domeinnamen verbonden aan de website geregistreerde merken en is elke vorm van gebruik ervan verboden zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van Bo & Co en de rechthebbenden op deze namen, tekens en logo’s.
§ 4. Indien Bo & Co de gebruiker de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, is het verboden werken door te sturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij de gebruiker zelf de betreffende rechten bezit of over alle vereiste toestemmingen van de rechthebbenden beschikt. De gebruiker verbindt er zich toe Bo & Co geheel en onvoorwaardelijk te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die het gevolg zouden zijn van een schending van deze bepalingen.

Artikel 17 Hyperlinks en verwijzingen

§ 1. Op de websites kunnen verwijzingen onder de vorm van hyperlinks opgenomen zijn naar andere websites en / of informatiebronnen. Deze verwijzingen worden enkel ten titel van informatie weergegeven, maar worden door Bo & Co niet gecontroleerd naar inhoud.
§ 2. Bo & Co kan geen enkele garantie geven over de juistheid, de kwaliteit en / of de volledigheid van de via de verwijzingen aangeboden informatie. Deze andere websites en informatie blijven de uitsluitende verantwoordelijkheid van de houders van die websites en informatie.
§ 3. Bo & Co is ten aanzien van de gebruiker en ten aanzien van derden op geen enkele wijze aansprakelijk voor :
3.1. de inhoud van deze informatie of van deze websites en / of informatiebronnen ;
3.2. het consulteren van deze informatie of deze websites en / of informatiebronnen ;
3.3. de verwerking van de persoonsgegevens op deze websites en / of informatiebronnen ;
3.4. de schade die uit voormelde punten zou voortvloeien.

§ 4. Het is de gebruiker die titularis is van een website niet toegestaan op welke wijze dan ook een hyperlink te voorzien naar de website, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Bo & Co.
§ 5. Niettegenstaande het voorgaande, heeft Bo & Co het recht te allen tijde de verwijdering van goedgekeurde hyperlinks te vorderen en is de gebruiker verplicht hieraan onverwijld gevolg te geven zonder dat hij hiervoor enig recht op schadevergoeding zou kunnen laten gelden lastens Bo & Co.

Artikel 18 Aansprakelijkheid van Bo & Co

§ 1. Voor het geval de informatie op de website onvolledig zou zijn of onjuistheden zou bevatten, dan kan Bo & Co noch voor deze onvolledigheden of onjuistheden, noch voor de gevolgen daarvan voor de gebruiker of voor derden op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld. Bo & Co biedt geen enkele garantie met betrekking tot de volledigheid en de juistheid van de informatie op de website.
§ 2. Eventuele storingen van, onderbrekingen van of fouten op de website doen noch in hoofde van de gebruiker, noch in hoofde van derden enig recht op schadevergoeding ontstaan. Zo is Bo & Co niet aansprakelijk voor eventuele overdracht van virussen of malware via de website.

Artikel 19 Prijssetting op de website

§ 1. Al de op de website vermelde gegevens, met inbegrip van de weergegeven prijzen, kunnen te allen tijde door Bo & Co worden aangepast.

Artikel 20 Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

§ 1. Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens
1.1. Bo & Co draagt zorg voor de privacy en de bescherming van de persoonsgegevens van elke gebruiker van de website.
1.2. De persoonsgegevens die Bo & Co verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligd bestand dat niet toegankelijk is voor derden. Voormeld bestand kan uitsluitend geraadpleegd worden door Bo & Co.
1.3. Bo & Co geeft geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten in overeenstemming met de betreffende wettelijke bepalingen.
§ 2. Doel van verwerking
2.1. Bo & Co verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met de gebruiker in contact te kunnen treden, de gebruiker een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden, bijvoorbeeld bij het afhandelen van bestellingen, of om de gebruiker toegang te kunnen geven tot bepaalde informatie. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om de gebruiker te informeren over nieuwsfeiten, nieuwe diensten, producten en evenementen van Bo & Co. Behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke, andersluidende verklaring, verleent de gebruiker aan Bo & Co het recht om hiertoe informatie en direct marketingmails toe te sturen aan de gebruiker.
2.2. Indien de gebruiker de in paragraaf 1 vermelde informatie niet langer wenst te ontvangen, kan de gebruiker zulks per e-mail aan info@bo-decorations.be of per brief melden aan Bo & Co. In de informatiemails die Bo & Co de gebruiker toestuurt, zal telkens een rubriek of een hyperlink worden opgenomen via de welke de gebruiker zijn inschrijving voor deze informatiemails kan annuleren.
§ 3. Toelating voor verwerking
3.1. Doordat de gebruiker aan Bo & Co zijn / haar persoonsgegevens verstrekt, geeft de gebruiker Bo & Co uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.
§ 4. Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
4.1. De gebruiker heeft het recht de persoonsgegevens die Bo & Co over de gebruiker geregistreerd heeft, in te zien en eventueel onnauwkeurige, onjuiste of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kan de gebruiker op elk ogenblik vragen dat zijn persoonsgegevens uit het bestand van Bo & Co verwijderd worden. De gebruiker kan zich daarvoor wenden tot Bo & Co.
§ 5. Gebruik van Cookies
De website kan gebruik maken van zogenaamde cookies; het betreft kleine stukjes informatie die Bo & Co doorstuurt en bewaart op de harde schijf van de computer van de gebruiker. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om de identiteit van de gebruiker te verifiëren.

Artikel 21 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

§ 1. Het gebruik van de website, deze gebruiksvoorwaarden alsook de relatie die door het gebruik tot stand komt tussen Bo & Co en de gebruiker en tussen Bo & Co en derden, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
§ 2. Eventuele geschillen omtrent het gebruik van de website alsook omtrent het bestaan, de uitvoering en/of de interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van DENDERMONDE.